Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn door ons bedrijf tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Nederland.

ING 82.00.167
IBAN NL83INGB0008200167
BIC INGBNL2A
KVK 57602948
BTW NL852654005B01

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle met Morres & Company Group BV (gevestigd aan de Maastrichterlaan 82, 6241 JB te Bunde), of aan haar gelieerde dochter en zusterondernemingen (hierna te noemen ‘M&C’) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Een overeenkomst tussen de (rechts)persoon die diensten afneemt van M&C (“Opdrachtgever”) en M&C, komt tot stand indien offertes en aanbiedingen door Opdrachtgever worden bevestigd. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien Opdrachtgever ermee instemt dat M&C begint met haar werkzaamheden na ontvangst van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever.
1.2 Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien partijen deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Nadere mondelinge afspraken zijn enkel bindend indien deze schriftelijk door M&C schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door M&C uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden, of de tussen de Opdrachtgever en M&C gesloten overeen- komsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.
2.1  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/ of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd (“Meerwerk”). Indien Meerwerk moet worden verricht, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de nader overeen te komen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed, zoals prijs en levertermijn. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan M&C een verzoek tot Meerwerk van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.
2.3 In het geval dat Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient zulks schriftelijk te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om M&C onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering. De beperking met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid onder artikel 9 is op deze situatie niet van toepassing. In geval van het annuleren van een specifieke strategiesessie kan dit schriftelijk tot 5 werkdagen van te voren, bij gebreke waarvan er volledige kosten in rekening mogen worden gebracht.

Indien voor de oplevering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever M&C derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen, waarna partijen een nieuwe redelijke termijn overeenkomen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst binnen die termijn, zonder dat M&C schadeplichtig is.

4.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de overeenkomst te doen plaatsvinden.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens waarvan is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en dat deze tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft M&C het recht de uitvoering of oplevering op te schorten en/ of redelijkerwijs extra kosten in rekening te brengen. M&C is niet aansprakelijk voor kosten of schade die is ontstaan doordat er van verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens is uitgegaan.
4.3 Opdrachtgever is zelf verplicht een kopie of back-up te maken van alle data en gegevens die M&C heeft opgeleverd of ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever, alsmede alle data en gegevens die Opdrachtgever in gebruik heeft gegeven aan M&C voor de uitvoering van de werkzaamheden of die is opgeslagen in een omgeving die M&C voor Opdrachtgever beheert. M&C draagt hiervoor op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/ of aansprakelijkheid.
5.1 M&C zal zich inspannen om de werkzaamheden conform de overeenkomst op te leveren en de werkzaamheden op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren, en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar Resultaat, in overeenstemming met de afspraken die ter zake zijn gemaakt of een eventueel speciaal hiervoor opgesteld specificatie document. Deze inspanningsverplichting geldt eveneens in geval van het leveren van producten. In geen geval garandeert M&C dat het opgeleverde Resultaat volledig aan de verwachting van Opdrachtgever voldoet.
5.2 M&C is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden. Indien door derden algemene voorwaarden ten opzichte van M&C worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van Opdrachtgever gelden. M&C is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de werkzaamheden of goederen van derden, ongeacht of deze door M&C zijn geïntroduceerd.
5.3 In geval van het ontwikkelen van een website is M&C niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, indien dit op verzoek van Opdrachtgever is opgeleverd en of verwerkt. Schade die door ondeskundigheid, onrechtmatig handelen, onrechtmatige content uploaden en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de Opdrachtgever of haar eindklanten wordt toegebracht, is voor rekening van de Opdrachtgever. M&C behoudt zich het recht voor om op te treden tegen onrechtmatige uitingen op een door M&C beheerde omgeving indien zij hierop wordt aangesproken.
5.4 Tenzij anders expliciet is overeengekomen, heeft M&C geen enkele verplichting betreft:
i) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, octrooi- rechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
ii) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, octrooirechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
iii) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub ii. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
5.5 In geval M&C een domeinnaam registreert zal dit geschieden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. De domeinnamen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever deze opzegt. M&C mag Opdrachtgever kosten in rekening brengen voor het inkopen van diensten bij tussentijdse opzegging.
5.6 Opdrachtgever stemt er mee in dat M&C bij de registratie van een domeinnaam zich zo nodig zal houden aan het “Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL)” van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of aan regels van een soortgelijk (buitenlands) orgaan. M&C garandeert niet, indien zij voor Opdrachtgever een domeinnaam aanvraagt, dat de gewenste
domeinnaam verkregen kan worden, of dat een voor Opdrachtgever verkregen domeinnaam geen overeenstemming vertoont met al bestaande domeinnamen.
5.7 In het bijzonder is M&C niet verantwoordelijk voor: de gevolgen van een beroep op misleidende reclame door een derde, inbreuk op intellectuele eigendommen van derden, de toepasbaarheid, uitwerking of juistheid van de door M&C verstrekte Resultaten, sessies en opleidingen, het gebruik van toepassingen van derden voor zover Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd en zet- en/of drukfouten indien Opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.1 Alle door M&C opgegeven prijzen zijn in EUR en exclusief omzetbelasting.
6.2 M&C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde Opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
6.3 Behoudens artikel 6.2 of nader overeengekomen betalingstermijnen, zal M&C een factuur versturen zodra de abonnementen zijn gestart danwel Resultaten zijn opgeleverd. Alle facturen van M&C dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan.
6.4 Vanaf de 31e dag na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan M&C van 9% per maand.
6.5 M&C is gerechtigd om van Opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,- exclusief voorschotten en omzetbelasting.
6.6 In het geval Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag M&C haar verplichtingen onder de overeenkomst opschorten waaronder het blokkeren van de toegang tot lopende diensten waarop Opdrachtgever geabonneerd is. In dat laatste geval, zal M&C de Opdrachtgever eerst schriftelijk op de hoogte brengen en Opdrachtgever een termijn van 10 werkdagen geven om alsnog te betalen. Indien hierop geen reactie volgt, zal M&C haar rechten inzake het hiervoor genoemde direct na een schriftelijke melding aan Opdrachtgever uit mogen oefenen zonder hierbij aansprakelijk te zijn voor enige schade. Indien Opdrachtgever ook na de schriftelijke melding nalaat om binnen 10 werkdagen alsnog te reageren of betalen, is M&C gerechtigd om de lopende abonnementen en diensten ten behoeve van Opdrachtgever direct bij haar leverancier op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor het verlies van enige data of eigendom. M&C is niet verplicht om Opdrachtgever haar data te retourneren alvorens de abonnementen en diensten op te zeggen. Een back- up van data is de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, en partijen stemmen ermee in dat bovenstaande procedure na niet-betaling voldoende gelegenheid geeft voor Opdrachtgever om adequaat te handelen.
6.7 Indien de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd kan M&C de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de Resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd of heeft betaald.
6.8 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.
6.9 In het geval M&C een product levert, geldt dat tijdige betaling essentieel is voor M&C. Tot aan het tijdstip van betaling is Opdrachtgever gehouden enige producten van M&C gescheiden te houden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van M&C te bewaren.
6.10 De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de levering van abonnementen of Resultaten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten of te verrekenen.
6.11 Ingevalvanliquidatie,insolventie,aanvraagvanfaillissementofaanvraagtot surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.1 Het intellectuele of industriële eigendom op goederen of Resultaten als door M&C ontworpen, ontwikkeld en geleverd of ter beschikking gesteld, alsmede het eigendom op de originelen hiervan, berusten uitsluitend bij M&C of haar licentiegevers.
7.2 Opdrachtgever verkrijgt enkel het beperkte gebruiksrecht op de Resultaten. Het gebruiksrecht is exclusief voor zover een Resultaat specifiek voor Opdracht- gever ontworpen, ontwikkeld en geleverd is en hiervoor betaald wordt. Enig gebruiksrecht wordt enkel verstrekt in geval Opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen voldoet.
7.3 Opdrachtgever mag het Resultaat en het gebruiksrecht hierop uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het (marketing)doel waarvoor zij door M&C aan hem zijn verleend onder de overeenkomst.
7.4 Bovengenoemd gebruiksrecht is limitatief. Het gebruiksrecht omvat niet het recht voor Opdrachtgever om het Resultaat aan te passen of door te ontwikkelen zelf of door een derde, of om het Resultaat voor een ander of breder doel aan te wenden dan het kennelijke doel waarvoor zij is verkregen onder de overeenkomst.
7.5 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van M&C niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gebruiksrechten te verkopen, te lenen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. Indien Opdrachtgever na een sommatie niet aan haar verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht onmiddellijk.
7.6 In geen geval garandeert M&C dat zij geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.7 Indienpartijenbesluitentotoverdrachtvanenigintellectueeleigendomoftot een andere afwijking van dit artikel 7, dat is dit alleen mogelijk indien partijen hier schriftelijke overeenstemming over hebben bereikt. De overdracht of afwijking vindt enkel plaats op het moment van volledige betaling van het afgesproken honorarium.
7.8 M&C en haar medewerkers behouden zich het recht voor om Resultaten aan te wenden voor haar eigen marketingdoeleinden zoals: het opnemen van Resultaten in een portfolio, het tonen van Resultaten tijdens het verwerven van opdrachten en overige publiciteit. In het geval intellectueel eigendom is overgedragen aan Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtgever aan M&C een onherroepelijk en eeuwigdurend gebruiksrecht voor de rechten zoals opgenomen in dit artikel 7.6. M&C is bij de uitvoering van dit artikel altijd gehouden om de belangen van de Opdrachtgever in acht te nemen.
8.1 Afwijkingen in de levering van (abonnements)diensten en/ of het (eind)Resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
8.2 M&C accepteert uitsluitend schriftelijke klachten. Ten aanzien van zichtbare gebreken of enige andere vorm van non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van oplevering. Ten aanzien van onzichtbare gebreken of latere non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. Reclames schorten de verplichtingen van Opdrachtgever tot betaling niet op. Indien Opdrachtgever bij oplevering geen gebruik maakt van dit recht of de termijnen in dit artikel niet hanteert, wordt het Resultaat van de werkzaamheden of de goederen geacht te zijn geaccepteerd.
8.3 M&C zal, naar eigen inzicht en zo snel als redelijkerwijs mogelijk, de gebreken herstellen of opnieuw uitvoeren totdat de diensten of het Resultaat voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De kosten voor herstel zullen door M&C worden gedragen. Aanpassingen na de termijnen genoemd in dit artikel 8 zullen tegen normaal tarief in rekening worden gebracht.
8.4 Bovenstaande remedie is de enige en volledige verplichting van M&C in het geval van gebreken of non-conformiteit, en M&C zal in geen geval gehouden zijn enige andere schade hiervoor te vergoeden. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van M&C te allen tijde beslissend.
9.1 M&C is enkel gehouden tot het vergoeden van schade die het gevolg is van de werkzaamheden (of de Resultaten) zoals in de navolgende bepalingen is beschreven en voor zover de wet dit toelaat.
9.2 Aansprakelijkheid wordt enkel door M&C aanvaard in het geval en voor zover dit aan M&C toe te rekenen valt en M&C eerst direct en schriftelijk in gebreke is gesteld, met een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming zodat M&C de kans krijgt om binnen een redelijke termijn adequaat te reageren of te herstellen. Indien M&C na afloop van de redelijke termijn nog steeds toereken- baar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan M&C aansprakelijk gesteld worden.
9.3 De aansprakelijkheid van enige schade is verder beperkt tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag dat door Opdrachtgever daadwerkelijk is betaald, exclusief de omzetbelasting en voorschotten.
9.4 In geen geval is M&C aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot; verlies van klanten, verlies van data zoals foto’s afbeeldingen of teksten, imago schade, vorderingen van derden of winstderving.
9.5 Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing in geval M&C met opzet of bewuste roekeloosheid schade heeft veroorzaakt bij Opdrachtgever.
10.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de diensten door M&C, zonder schriftelijke bevestiging van M&C, rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband een zakelijke relatie aan te gaan met werknemer(s) van M&C, ongeacht of deze werknemers met M&C een vast dienstverband hebben of dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door M&C zijn aangetrokken. Met medewerkers worden voor de Opdracht ingehuurde derden (zzp/interim) inbegrepen. Een en ander op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,-
– per overtreding alsmede € 550,- per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke relatie met de voormalige werknemer van M&C voortduurt.
10.2 Partijen dragen er zorg voor dat alle (vertrouwelijke en of technische) informatie, feiten en omstandigheden en persoonsgegevens (“Informatie”) die hen in het kader van de werkzaamheden of overeenkomst ter kennis zijn gekomen, die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd of waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden schade zou kunnen berokkenen, geheim zal worden gehouden, tenzij dit wettelijk niet mogelijk is. Partijen zullen in ieder geval een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst met werknemers opnemen.
10.3 Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze Informatie aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.1 In geval van tijdelijke overmacht is M&C gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze situatie langer dan 60 dagen duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is jegens de andere partij.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop M&C geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van M&C kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur) rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht en vertraging van levering aan de zijde van toeleveranciers.

12.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden verwerkt M&C mogelijk persoonsgegevens van de werknemers of klanten van Opdrachtgever. Partijen sluiten hiervoor een aparte overeenkomst af die M&C aan Opdrachtgever zal verstrekken ter ondertekening. Een dergelijke ‘verwerkersovereenkomst’ vult deze Voorwaarden aan. Daar waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft, prevaleert de verwerkersovereenkomst.
13.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat i)een afgenomen abonnement wordt opgezegd per de opgezegde datum, welke minimaal een maand na schriftelijke opzegging plaatsvindt of ii) M&C de Resultaten uit de werkzaamheden heeft opgeleverd en de Opdrachtgever deze heeft geaccepteerd. Een Resultaat wordt geacht stilzwijgend geaccepteerd te zijn indien Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na oplevering reclameert. Met “Resultaat” wordt bedoeld alle resultaten van werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen M&C en Opdrachtgever en die worden opgeleverd onder de overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld: ontwerp(schetsen), concepten, campagnes, huisstijlen, adviezen, rapporten, illustraties, foto’s, prototypes en maquettes, mallen, audio- en videobeelden, broncodes, software of andere digitale bestanden, websites en flyers.
14.1 Indien Opdrachtgever niet of niet behoorlijk voldoet aanzijn verplichtingen nadat M&C reeds heeft opgeschort of diensten heeft beëindigd, alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is M&C gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander onverminderd overige rechten van M&C op grond van deze overeenkomst of de wet en zonder dat M&C tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds werkzaamheden opgeleverd gekregen, dan blijven samenhangende betalingsverplichtingen aan M&C verschuldigd. Bedragen die al voor de ontbinding zijn gefactureerd in verband met wat al ter uitvoering van de opdracht en overeenkomst is gepresteerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
15.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten met M&C is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtbank Limburg.

Morres & Company
Voltastraat 66
6224 EM Maastricht

Stratumsedijk 34
5611 NE Eindhoven

Algemeen: 085 – 064 30 00
E-mail: info@morrescompany.com