Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn door ons bedrijf tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Nederland.

ING 82.00.167
IBAN NL83INGB0008200167
BIC INGBNL2A
KVK 57602948
BTW NL852654005B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Morres & Company BV, gevestigd aan de Australiëlaan 62, 6199 AA Maastricht-Airport (‘Morres & Company’) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Morres & Company deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Morres & Company uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nadere mondelinge afspraken binden ons pas indien deze schriftelijk door Morres & Company zijn bevestigd.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de opdrachtgever en Morres & Company BV gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen, offerte en de opdracht

2.1 Offertes en aanbiedingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Morres & Company begint met het uitvoeren van de diensten, dan geldt de inhoud van de offerte, aanbieding of opdracht als overeengekomen en zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2 Wijzigingen in de overeenkomst, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan Morres & Company te worden meegedeeld en vervolgens door Morres & Company schriftelijk te worden aanvaard. In het geval deze wijzigingen naar het oordeel van Morres & Company extra kosten met zich meebrengen dat zullen partijen hier eerst over in overleg treden.
2.3 Indien zulks naar het oordeel van Morres & Company redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de overeenkomst, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Morres & Company gerechtigd om namens -en voor rekening vanopdrachtgever, derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Morres & Company worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden. Morres & Company is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in diensten die door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Morres & Company zijn Morres & Company BV Geneindestraat 25 6301 HC Valkenburg a/d Geul t: +31 (0)43 73 70 210 w: www.morrescompany.com e: info@morrescompany.com ING IBAN BIC KVK BTW 82.00.167 NL83INGB0008200167 INGBNL2A 57602948 NL852654005B01 geïntroduceerd.
2.4 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst dient zulks schriftelijk met aangetekend schrijven door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Morres & Company onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering. De beperking met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid onder artikel 8 is op deze situatie niet van toepassing. Bij annulering van trainingen en assessments dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan.

Artikel 3. Meerwerk

3.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd (‘Meerwerk’). Indien met instemming van de opdrachtgever Meerwerk moet worden verricht, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de nader overeen te komen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 3.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Morres & Company een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.
3.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden
en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed. Zonder daarmee in gebreke
te komen, kan Morres & Company een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.

Artikel 4. Levertijden

Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient de opdrachtgever Morres & Company derhalve eerst schriftelijk in gebreke te
stellen en dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering
te geven aan de overeenkomst binnen die termijn.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de overeenkomst te doen plaatsvinden.
5.2 De (intellectuele) eigendom van geleverde goederen en diensten gaat pas over op opdrachtgever zodra deze alle openstaande facturen heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Morres & Company te bewaren.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens, waarvan is aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Morres & Company het recht de uitvoering op te schorten en/ of redelijkerwijs extra kosten in rekening te brengen. Morres & Company is niet aansprakelijk voor schade doordat er van verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Artikel 6. Dienstverlening

6.1 Morres & Company zal zich inspannen om de te verlenen diensten op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren, en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat, in overeenstemming met de afspraken die ter zake zijn gemaakt of een eventueel speciaal hiervoor opgesteld specificatie document. Deze inspanningsverplichting geldt eveneens in geval van het leveren van producten/goederen.
6.2 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Morres & Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of heeft betaald.
6.3 Morres & Company is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden.
6.4 In geval van het ontwikkelen van een website is Morres & Company niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever of haar eindklanten wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.
6.5 Tenzij anders overeengekomen, heeft Morres & Company BV geen enkele verplichting betreft:

  • het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, octrooirechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
  • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.6 In geval van het registreren van domeinnamen zal dit geschieden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. De domeinnamen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd, indien de overeenkomst niet uiterlijk een kalendermaand voor het verstrijken van de registratieperiode schriftelijk is opgezegd. Opdrachtgever stemt er mee in dat Morres & Company bij de registratie van een domeinnaam zich zo nodig zal houden aan het “Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL)” van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of aan regels van een soortgelijk (buitenlands) orgaan. Morres & Company garandeert niet, indien zij voor opdrachtgever een
domeinnaam aanvraagt, dat de gewenste domeinnaam verkregen kan worden, of dat een voor opdrachtgever verkregen domeinnaam geen overeenstemming vertoont met al bestaande domeinnamen.

Artikel 7. Prijzen/ betaling

7.1 Alle door Morres & Company opgegeven prijzen zijn in EUR en exclusief omzetbelasting.
7.2 Morres & Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
7.3 Alle facturen van Morres & Company dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.
7.4 Vanaf de 16e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan Morres & Company van 9% per maand.
7.5 Morres & Company is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.
7.6 Morres & Company behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/ of niet tijdige of onvolledige betaling van de opdrachtgever diensten niet (meer) te leveren. Opdrachtgever zal hiervoor schriftelijk worden gewaarschuwd. Indien op deze waarschuwing opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reageert zal Morres & Company haar rechten inzake het hiervoor genoemde uit mogen oefenen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn voor enige schade. Morres & Company zal hierbij geen data verwijderen, enkel de toegang tot diensten blokkeren. In het geval Opdrachtgever ook na een tweede aanmaning of waarschuwing niet inhoudelijk binnen 3 dagen reageert, is Morres & Company gerechtigd alle diensten direct op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor het verlies van enige data of eigendom.
7.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.
7.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de geleverde diensten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten of te verrekenen.
7.9 In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of aanvraag tot surséance van betaling van de opdrachtgever zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/ vrijwaring

8.1 Morres & Company is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Morres & Company geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar Morres & Company aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Morres & Company in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten of anderszins.
8.2 Morres & Company is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing adviezen, reclame adviezen en opleidingen. Ook voor het gebruik van de (direct) mailprogramma’s van Morres & Company tbv opdrachtgever, kan Morres & Company nimmer in enige vorm aansprakelijk worden gesteld.
8.3 Indien Morres & Company in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Morres & Company niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Morres & Company tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in overeenkomsten tussen opdrachtgever en Morres & Company.
8.5 Indien Morres & Company, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van Morres & Company exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende overeenkomst.
8.6 Morres & Company is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren een kopie hiervan voor henzelf te bewaren.
8.7 Morres & Company is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. Morres & Company kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Het intellectuele of industriële eigendom op zaken of resultaten als door Morres & Company aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Morres & Company of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend en in ieder geval alleen wanneer opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen voldoet, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
9.2 Morres & Company verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Morres & Company aan haar zijn verleend.
9.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Morres & Company niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. Indien opdrachtgever na een sommatie niet aan haar verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht onmiddellijk.

Artikel 10. Reclames

10.1 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
10.2 Morres & Company accepteert uitsluitend schriftelijke reclames. Ten aanzien van zichtbare gebreken of enige andere vorm van non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering. Ten aanzien van onzichtbare gebreken of non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.
10.3 Alle reclames worden schriftelijk aan ons medegedeeld conform bovenstaande termijnen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
10.4 Een éénmaal gemaakte website die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van een week na oplevering van de website aan Morres & Company wordt gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan twee weken, dan is Morres & Company gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.
10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Morres & Company te allen tijde beslissend.

Artikel 11. Overname Medewerkers

11.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de opdracht door Morres & Company rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband en/of zakelijke werkrelatie aan te gaan met de bij de uitvoering van de opdracht betrokken werknemer(s) van Morres & Company, ongeacht of deze werknemers met Morres & Company een vast dienstverband hebben of dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door Morres & Company zijn aangetrokken of ingezet zijn als derden, op verbeurte van een boete van € 15.000,00 per overtreding alsmede € 550,00 per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke werkrelatie met de voormalige werknemer van Morres & Company voortduurt.
11.2 Het is opdrachtgever uitsluitend toegestaan binnen de eerder vermelde termijn een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de werknemer(s) van Morres & Company tegen een nader te bepalen overnamesom van minimaal 25% van het brutojaarsalaris (Inclusief vakantiegeld en overige vergoedingen) van medewerker eea nader te bepalen.

Artikel 12. Persoonsgegevens en Geheimhouding

12.1 Het is mogelijk dat Morres & Company in de uitvoering van werkzaamheden persoonsgegevens opslaat, inziet, verwijdert en verstrekt of op enige andere manier verstrekt aan derden. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van opdrachtgever, haar personeel en van de klanten van opdrachtgever. De grondslag van deze verwerking is artikel 6, 1 sub b AVG en artikel 6,1 sub f AVG. Morres & Company is in bepaalde situaties aan te merken als verwerker, zoals bij het maken en onderhouden van de website. In deze hoedanigheid houdt Morres & Company zich aan al haar documentatieverplichtingen. Ook is op alle verwerkingen de privacy statement van toepassing die te vinden is op de website www.morrescompany.com.
12.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht of overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de andere partij schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
12.3 Elk der partijen zal de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor zij door de andere partij is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.

Artikel 13. Overmacht

13.1 In geval van tijdelijke overmacht is Morres & Company gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.
13.2 In geval van blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.3 Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Morres & Company geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Morres & Company kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Morres & Company gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Morres & Company dan ook en zonder dat Morres & Company tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft de opdrachtgever op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de opdracht ontvangen, dan blijven samenhangende betalingsverplichtingen aan Morres & Company BV verschuldigd. Bedragen die al voor de ontbinding zijn gefactureerd in verband met wat al ter uitvoering van de opdracht en overeenkomst hebben gepresteerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Rechtskeuze/geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten met Morres & Company is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtbank Limburg.