Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn door ons bedrijf tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Nederland.

ING 82.00.167
IBAN NL83INGB0008200167
BIC INGBNL2A
KVK 57602948
BTW NL852654005B01

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle met Morres & Company BV, gevestigd aan de Voltastraat 66, 6224 EM te Maastricht onder KVK nummer 57602948 (“M&C”) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Een overeenkomst tussen de (rechts)persoon die diensten afneemt van M&C (“Opdrachtgever”) en M&C, komt tot stand indien offertes en aanbiedingen door Opdrachtgever worden bevestigd. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien Opdrachtgever ermee instemt dat M&C begint met haar werkzaamheden na ontvangst van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever. De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat M&C de resultaten uit de werkzaamheden heeft opgeleverd en de Opdrachtgever deze (stilzwijgend) heeft geaccepteerd. Met “Resultaat” wordt bedoeld alle resultaten van werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen M&C en Opdrachtgever. Dit zijn bijvoorbeeld: ontwerp(schetsen), concepten, campagnes, huisstijlen, adviezen, rapporten, illustraties, foto’s, prototypes en maquettes, mallen, audio- en videobeelden, broncodes, software of andere digitale bestanden, websites en flyers.
1.2 Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien partijen deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Nadere mondelinge afspraken zijn enkel bindend indien deze schriftelijk door M&C schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door M&C uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden, of de tussen de Opdrachtgever en M&C gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.
2.1  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd (“Meerwerk”). Indien Meerwerk moet worden verricht, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de nader overeen te komen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door Meerwerk de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen kunnen worden beïnvloed. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan M&C een verzoek tot Meerwerk van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten.
2.3 In het geval dat Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient zulks schriftelijk met aangetekend schrijven te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om M&C onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering. De beperking met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid onder artikel 9 is op deze situatie niet van toepassing. Annuleren van een strategie-sessie kan tot 5 werkdagen van te voren, waarna er volledige kosten in rekening mogen worden gebracht.

Indien voor de oplevering van het Resultaat van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever M&C derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen en dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst binnen die termijn, zonder dat M&C schadeplichtig is

4.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de overeenkomst te doen plaatsvinden.
4.2 Opdrachtgever begrijpt dat tijdige betaling essentieel is voor M&C. Tot aan het tijdstip van betaling is Opdrachtgever gehouden enige goederen van M&C gescheiden te houden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van M&C te bewaren.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens, waarvan is aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en dat deze tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft M&C het recht de uitvoering op te schorten en/ of redelijkerwijs extra kosten in rekening te brengen. M&C is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er van verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens is uitgegaan.
4.4 Opdrachtgever is zelf verplicht een kopie of back-up te maken van alle data en gegevens die M&C heeft opgeleverd of ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever, alsmede alle data en gegevens die Opdrachtgever in gebruik heeft gegeven aan M&C voor de uitvoering van de werkzaamheden. M&C draagt hiervoor op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.
5.1 M&C zal zich inspannen om de te verlenen diensten conform de overeenkomst op te leveren en de werkzaamheden op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren, en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar Resultaat, in overeenstemming met de afspraken die ter zake zijn gemaakt of een eventueel speciaal hiervoor opgesteld specificatie document. Deze inspanningsverplichting geldt eveneens in geval van het leveren van producten. In geen geval garandeert M&C dat het opgeleverde Resultaat volledig aan de verwachting van Opdrachtgever voldoet.
5.2 M&C is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van M&C worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van Opdrachtgever gelden. M&C is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de werkzaamheden of goederen van derden, ongeacht of deze door M&C zijn geïntroduceerd.
5.3 In geval van het ontwikkelen van een website is M&C niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, indien dit op verzoek van Opdrachtgever is verwerkt. Schade die door ondeskundigheid, onrechtmatig handelen, onrechtmatige content uploaden en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de Opdrachtgever of haar eindklanten wordt toegebracht, is voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Tenzij anders expliciet is overeengekomen, heeft M&C geen enkele verplichting betreft:
i) het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
ii) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, octrooirechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
iii) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
5.5 In geval van het registreren van domeinnamen zal dit geschieden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. De domeinnamen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd, indien de overeenkomst niet uiterlijk een kalendermaand voor het verstrijken van de registratieperiode schriftelijk door Opdrachtgever aan M&C is opgezegd. Opdrachtgever stemt er mee in dat M&C bij de registratie van een domeinnaam zich zo nodig zal houden aan het “Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL)” van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of aan regels van een soortgelijk (buitenlands) orgaan. M&C garandeert niet, indien zij voor Opdrachtgever een domeinnaam aanvraagt, dat de gewenste domeinnaam verkregen kan worden, of dat een voor Opdrachtgever verkregen domeinnaam geen overeenstemming vertoont met al bestaande domeinnamen.
5.6 In het bijzonder is M&C niet verantwoordelijk voor: de gevolgen van een beroep op misleidende reclame door een derde, inbreuk op intellectuele eigendommen van derden, de toepasbaarheid, uitwerking of juistheid van de door M&C verstrekte Resultaten, sessies en opleidingen, het gebruik van toepassingen van derden voor zover Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd en zet- en/of drukfouten indien Opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.1 Alle door M&C opgegeven prijzen zijn in EUR en exclusief omzetbelasting.
6.2 M&C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde Opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
6.3 Behoudens artikel 6.2 of nader overeengekomen betalingstermijnen, zal M&C een factuur versturen zodra de diensten en eventuele producten zijn opgeleverd. Alle facturen van M&C dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan.
6.4 Vanaf de 31e dag na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan M&C van 9% per maand.
6.5 M&C is gerechtigd om van Opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,- exclusief verschotten en omzetbelasting
6.6 M&C behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/ of niet tijdige of onvolledige betaling van de Opdrachtgever haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever zal hiervoor schriftelijk worden gewaarschuwd. Indien op deze waarschuwing Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reageert zal M&C haar rechten inzake het hiervoor genoemde uit mogen oefenen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn voor enige schade. M&C zal hierbij geen data verwijderen, enkel de toegang tot diensten blokkeren. In het geval Opdrachtgever ook na een tweede aanmaning of waarschuwing niet inhoudelijk binnen 3 dagen reageert, is M&C gerechtigd alle diensten direct op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor het verlies van enige data of eigendom.
6.7 Indien de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd kan M&C de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd of heeft betaald.
6.8 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.
6.9 De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de geleverde diensten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten of te verrekenen.
6.10 In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of aanvraag tot surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.1 Het intellectuele of industriële eigendom op goederen of Resultaten als door M&C ontworpen, ontwikkelt en geleverd of ter beschikking gesteld, alsmede het eigendom op de originelen hiervan, berusten uitsluitend bij M&C of haar licentiegevers.
7.2 Opdrachtgever verkrijgt enkel het beperkte gebruiksrecht op de Resultaten. Het gebruiksrecht is exclusief voor zover een Resultaat specifiek voor Opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld en geleverd is en wordt enkel verstrekt in geval Opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen voldoet. Opdrachtgever mag het gebruiksrecht uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het (marketing)doel waarvoor zij door M&C aan haar zijn verleend. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Resultaat aan te (laten) passen of voor een ander doel aan te (laten) wenden dan het kennelijke doel waarvoor zij is verkregen
7.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van M&C niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gebruiksrechten te verkopen, te lenen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. Indien Opdrachtgever na een sommatie niet aan haar verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht onmiddellijk.
7.4 In geen geval garandeert M&C dat zij geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.5 Indien partijen besluiten tot overdracht van enig intellectueel eigendom of tot een andere afwijking van dit artikel 7, dat is dit alleen mogelijk indien partijen hier schriftelijke overeenstemming over hebben bereikt. De overdracht of afwijking vindt enkel plaats op het moment van volledige betaling van het afgesproken honorarium.
7.6 M&C en haar medewerkers hebben het recht om Resultaten aan te wenden voor haar eigen marketingdoeleinden zoals: het opnemen van Resultaten in een portfolio, het tonen van Resultaten tijdens het verwerven van opdrachten en overige publiciteit. In het geval intellectueel eigendom is overgedragen aan Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtgever aan M&C het gebruiksrecht conform 7.5. M&C is bij de uitvoering van dit artikel altijd gehouden om de belangen van de Opdrachtgever in acht te nemen.
8.1 Afwijkingen in het (eind)Resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
8.2 M&C accepteert uitsluitend schriftelijke reclames. Ten aanzien van zichtbare gebreken of enige andere vorm van non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van oplevering. Ten aanzien van onzichtbare gebreken of latere non-conformiteit geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. Reclames schorten de verplichtingen van Opdrachtgever tot betaling niet op. Indien Opdrachtgever bij oplevering geen gebruik maakt van dit recht of de termijnen in dit artikel niet hanteert, wordt het resultaat van de werkzaamheden of de goederen geacht te zijn geaccepteerd.
8.3 M&C zal, naar eigen inzicht en zo snel als redelijkerwijs mogelijk, de gebreken herstellen of opnieuw uitvoeren totdat het resultaat voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De kosten voor herstel zullen door M&C worden gedragen. Aanpassingen na de termijnen genoemd in dit artikel 8 zullen tegen normaal tarief in rekening worden gebracht.
8.4 Bovenstaande remedie is de enige en volledige verplichting van M&C in het geval van gebreken of non-conformiteit, en M&C zal in geen geval gehouden zijn enige andere schade hiervoor te vergoeden. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van M&C te allen tijde beslissend.
9.1 M&C is enkel gehouden tot het vergoeden van schade die het gevolg is van de werkzaamheden (of de Resultaten) zoals in de navolgende bepalingen is beschreven en voor zover de wet dit toelaat.
9.2 Aansprakelijkheid wordt enkel door M&C aanvaard in het geval en voor zover dit aan M&C toe te rekenen valt en M&C eerst direct en schriftelijk in gebreke is gesteld, met een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming zodat M&C de kans krijgt om binnen een redelijke termijn adequaat te reageren of herstellen. Indien M&C na afloop van de redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen kan M&C aansprakelijk gesteld worden.
9.3 De aansprakelijkheid van enige schade is verder beperkt tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag dat door Opdrachtgever daadwerkelijk is betaald, exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende overeenkomst
9.4 In geen geval is M&C aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot; verlies van klanten, verlies van data zoals foto’s afbeeldingen of teksten, imago schade, winstderving of boetes.
9.5 Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing in geval M&C met opzet of bewuste roekeloosheid schade heeft veroorzaakt bij Opdrachtgever.
10.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de diensten door M&C, zonder schriftelijke bevestiging van M&C, rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband een zakelijke relatie aan te gaan met de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken werknemer(s) van M&C, ongeacht of deze werknemers met M&C een vast dienstverband hebben of dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door M&C zijn aangetrokken. Een en ander op verbeurte van een boete van € 15.000,- – per overtreding alsmede € 550,- per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke relatie met de voormalige werknemer van M&C voortduurt.
10.2 Partijen dragen er zorg voor dat alle (vertrouwelijke en of technische) informatie, feiten en omstandigheden en persoonsgegevens (“Informatie”) die hen in het kader van de werkzaamheden of overeenkomst ter kennis zijn gekomen, die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd of waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden schade zou kunnen berokkenen, geheim zal worden gehouden, tenzij dit wettelijk niet mogelijk is. Partijen zullen in ieder geval een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst met werknemers opnemen.
10.3 Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze Informatie aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.1 In geval van tijdelijke overmacht is M&C gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze situatie langer dan 60 dagen duurt zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is jegens de andere partij.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop M&C geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van M&C kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur) rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht en vertraging van levering aan de zijde van toeleveranciers.
12.1 Indien Opdrachtgever niet of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen na dat M&C reeds heeft opgeschort, alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is M&C gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander onverminderd overige rechten van M&C op grond van deze overeenkomst of de wet en zonder dat M&C tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds werkzaamheden opgeleverd gekregen, dan blijven samenhangende betalingsverplichtingen aan M&C verschuldigd. Bedragen die al voor de ontbinding zijn gefactureerd in verband met wat al ter uitvoering van de opdracht en overeenkomst hebben gepresteerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
13.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten met M&C is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtbank Limburg.
14.1 Het is mogelijk dat M&C tijdens de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt zoals opslaan, inzien, verwijderen en verstrekken aan derden. M&C is vaak in deze hoedanigheid aan te merken als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke. M&C houdt zich aan al haar documentatieverplichtingen, waaronder het overeenkomen van de onderlinge afspraken uit artikel 28 AVG (verwerkersovereenkomst) die in deze Voorwaarden staan opgenomen en uitgewerkt zijn in detail in bijlage A. De definities zoals gebruikt in de AVG worden hierin overgenomen.
14.2 M&C zal alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtgever en voor zover deze zijn vertrekt door of via Opdrachtgever. M&C beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot die handelingen die noodzakelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
14.3  Opdrachtgever garandeert dat het verzoek en de instructies voor de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is en tevens een rechtmatig doel heeft voor de verwerking. De betrokkene wordt door Opdrachtgever hierover op een juiste manier geïnformeerd.
14.4 De verwerkingen vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval het nodig is voor M&C om Persoonsgegevens buiten de EER te verwerken dan zal Opdrachtgever hierover vooraf op de hoogte worden gebracht en zal doorgifte enkel geschieden naar landen die vallen onder het adequaatheidsbesluit van de Commissie en onder de daaromtrent geldende veiligheidsnormen.
15.1 In het geval een betrokkene een verzoek indient tot het uitoefenen van zijn rechten, dan zal M&C voor zover dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen. In het geval het uitvoeren van een dergelijk verzoek leidt tot het (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst, dan zal M&C dit aan Opdrachtgever mededelen, en komen partijen gezamenlijk tot een oplossing. In het geval M&C kosten moet maken voor het tegemoet komen aan een verzoek van een betrokkene, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever. In het geval een betrokkene zich rechtstreeks tot M&C wendt dan zal M&C enkel doorverwijzen naar Opdrachtgever en wachten met enige actie totdat Opdrachtgever hierom vraagt.

Het is M&C toegestaan sub-verwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een Deel 2: Bijzondere bepalingen ten aanzien van een gedeelte van de dienstverlening indien dit ten behoeve is van de verwerking van persoonsgegevens. Zij gelden als aanvulling op hetgeen in het algemene deel is opgenomen, en prevaleren in geval van strijdigheid met Deel 1. 6 omschrijving van de sub-verwerkers wordt opgenomen in Bijlage A en enige wijzigingen zullen tijdig aan Opdrachtgever worden doorgegeven waarbij Opdrachtgever het recht heeft om bezwaar te maken. In afwijking van hetgeen in artikel 5.2 is gesteld, zal M&C ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens aan deze sub-verwerkers dezelfde verplichtingen opleggen als opgenomen in deze Voorwaarden, en is M&C verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door sub-verwerkers.

17.1 M&C zal zorgdragen voor adequate beveiliging van de (persoons)gegevens die in het kader van uitvoering van de werkzaamheden worden verwerkt. Hiermee houdt M&C rekening met de passende technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op het risico, de aard en de context van de verwerking en de uitvoering van de dienst. Een overzicht van de beveiligingsmaatregelen zal uit praktisch oogpunt enkel op aanvraag worden verstrekt.
17.2 Opdrachtgever is gerechtigd om een inspectie of audit door een gemachtigde uit laten voeren in de organisatie van M&C om te beoordelen of het verwerken van de persoonsgegevens aan de wet en de overeenkomst voldoet. Hierbij zal M&C medewerking verlenen beperkt tot toegang geven tot gebouwen, werkruimtes en databases of hardcopy documentatie voor zover dit noodzakelijk is. Partijen komen overeen dat de frequentie van een dergelijke audit redelijk moet zijn en de inspectie of audit tenminste twee weken vooraf aangekondigd moet zijn gezien de impact. De kosten voor een inspectie of audit komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Indien uit de inspectie of audit blijkt dat M&C zich niet aan de overeenkomst of wet houdt, dan gelden deze Voorwaarden onverkort en zal M&C eerst in gebreke moeten worden gesteld. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever geen audit uit zal laten voeren indien M&C door middel van het verstrekken van een rapport of ander vergelijkbaar document aan kan tonen dat zij aan haar verplichtingen voldoet.
18.1 In geval van een ontdekking van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (“Datalek”) bij M&C, zal Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging geïnformeerd worden via de bij M&C bekende contactgegevens. M&C zal de volgende gegevens ter beschikking stellen: – Een samenvatting van de datum en oorzaak van het Datalek alsmede een omschrijving van de gebeurtenis; – wanneer welke acties reeds zijn genomen door M&C om het Datalek te beperken; – De typen persoonsgegevens die zijn betrokken bij het beveiligingsincident; – Om hoeveel betrokkenen het gaat (bij benadering); – Omschrijving van de groep betrokkenen en eventuele contactgegevens.
18.2 Daarnaast zal M&C alle mogelijke en redelijke maatregelen nemen om de omvang van het Datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.
18.3 Het is de verantwoordelijkheid en beslissing van Verantwoordelijke om de Toezichthouder of de eventuele Betrokkene op de hoogte te brengen van het Datalek.

Na beëindiging van deze overeenkomst geeft M&C de Persoonsgegevens binnen een redelijke termijn terug aan Opdrachtgever op een daarvoor bestemde gegevensdrager. De eventuele kosten hiervan zullen voor rekening van Opdrachtgever komen. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal M&C de achtergebleven persoonsgegevens binnen een door partijen afgesproken termijn op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen of anonimiseren en dit schriftelijk aan Verantwoordelijke bevestigen.

Morres & Company
Voltastraat 66
6224 EM Maastricht

Stratumsedijk 34
5611 NE Eindhoven

Algemeen: 085 – 064 30 00
E-mail: info@morrescompany.com